Elke werkgever ontwikkelt en herijkt samen met het vertegenwoordigend overleg een beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Kernpunt daarin is het recht van de medewerker op persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. In dit beleid besteedt de werkgever extra aandacht aan de ontwikkeling en loopbaanbegeleiding van de ouder wordende medewerker.

In 2022 zal elke werkgever een geactualiseerd vitaliteitsplan opleveren waarbij er specifiek wordt ingezoomd op vitaliteit in relatie tot de actualiteit van plaats- en tijdbewust werken. Deze cao-afspraak kan gezien worden als een vervolg op de in 2019 opgestelde vitaliteitsplannen waarbij de nadruk lag op de drie pijlers: ‘fit for life’, ‘fit for the job’ en ‘fit for the future’. De afgelopen periode is er een vierde uitdaging bijgekomen door het grootschalig anders werken, ingezet door de Covid-19 pandemie. Werkgevers hebben veel initiatieven ondernomen om medewerkers vitaal te houden tijdens het vele thuiswerken. Cao-partijen vinden het van belang dat deze aandacht blijft en dat werkgevers hierover blijven uitwisselen, nu veranderingen in plaats- en tijdbewust werken structureel vorm krijgen. In het geactualiseerde vitaliteitsplan beschrijft de werkgever op welke wijze medewerkers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om te werken aan hun fysieke en mentale vitaliteit tijdens het vele thuiswerken met de toegenomen digitalisering van het werk. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan beleidsmatige uitgangspunten als concrete activiteiten en initiatieven.