Elke werkgever ontwikkelt en herijkt samen met het vertegenwoordigend overleg een beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Kernpunt daarin is het recht van de medewerker op persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. In dit beleid besteedt de werkgever extra aandacht aan de ontwikkeling en loopbaanbegeleiding van de ouder wordende medewerker.

Cao-partijen vinden het van belang dat de werkgever aandacht houden voor de duurzame inzetbaarheid en de vitaliteit van hun medewerkers en zullen hierover in gesprek blijven. Tijdens de looptijd van de cao zal de Werkgeversvereniging Banken in overleg met de werkgevers de effectiviteit van de bestaande faciliteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling evalueren en inventariseren of en zo ja, welke behoefte er is aan aanpassing en/of uitbreiding in de cao. Ook zal de Werkgeversvereniging Banken het onderwerp vitaliteit blijven agenderen tijdens ledenbijeenkomsten en uitwisseling tussen werkgevers blijven bevorderen, mede in relatie tot plaats- en tijdbewust werken en gedeeltelijke terugkeer naar kantoor .