De volgende arbeidsvoorwaardelijke kaders gelden met betrekking tot plaats- en tijdbewust werken (PTBW):

 • PTBW is mogelijkheid om flexibel te werken qua werktijd of werklocatie en geen recht of plicht.
 • De medewerker en de werkgever maken afspraken over: de mate en frequentie van PTBW, de onderlinge bereikbaarheid, de locatie van werkzaamheden en evt. werktijden buiten de gebruikelijke werktijden.
 • Indien de medewerker zijn werktijd op eigen initiatief verschuift naar een tijdvak buiten de overeengekomen werktijden is er geen sprake van overwerk.
 • De werkgever heeft aandacht voor de organisatie van het werk, de balans tussen werk en privé, het nemen van pauzes, het omgaan met werkdruk, de sociale samenhang binnen de organisatie en het duurzame inzetbaarheidsbeleid. De medewerker heeft recht op onbereikbaarheid buiten de individueel overeengekomen werktijden tenzij er sprake is van bijzondere (urgente) omstandigheden  op grond waarvan bereikbaarheid noodzakelijk is.
 • De werkgever heeft een zorgplicht en verantwoordelijkheid voor de inrichting van de (thuis)werkplek conform de Arbonormen.
  De medewerker zal zich daarbij inspannen om aan de Arbonormen te voldoen.


Tevens geldt dat de werkgever een regeling voor PTBW opstelt in overleg met het vertegenwoordigend overleg die de volgende elementen in zich heeft:

 • Het verstrekken of vergoeden van Arbo-middelen voor het inrichten van de werkplek.
 • Het verstrekken of vergoeden van communicatie- en/of ICT-voorzieningen.
 • Instructie over de inrichting van de werkplek op basis van de wettelijke normen met verwijzing naar de Arbowet en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgever en medewerker voor het gezond en veilig werken.
  • Een vergoeding voor PTBW die toeziet op de extra kosten voor thuiswerken waarbij de werkgever in overleg met het vertegenwoordigend overleg de hoogte en de vorm van de vergoeding bepaalt. De Nibud-norm voor thuiswerken is daarbij richtinggevend. Cao-partijen bevelen werkgevers aan om gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden.
 • Bepalingen over de evaluatie en bijstelling van de regeling.

Gedurende de looptijd van deze cao zal de WVB een inventarisatie maken van de diverse regelingen bij werkgevers en de vakorganisaties hierover informeren.