Een pensioenvoorziening van uw werkgever voldoet ten minste aan de volgende normen:

  • de pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris minus de franchise. Over de franchise wordt geen pensioen opgebouwd omdat rekening wordt gehouden met de AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet).
  • het pensioengevend salaris is gelijk aan het jaarsalaris, indien en voor zover dat het wettelijk toegestane maximum pensioengevend salaris, gebaseerd op een voltijds dienstverband, niet overschrijdt. Per werkgever kunnen verdergaande voorzieningen worden getroffen.
  • de pensioenrichtleeftijd is 68 jaar.
  • het levenslang (huwelijks)partnerpensioen bedraagt 70% van het door de deelnemer bereikte of te bereiken ouderdomspensioen.
  • het wezenpensioen is per kind gelijk aan 14% van het door de deelnemer bereikte of te bereiken ouderdomspensioen. Het aantal kinderen dat voor een wezenpensioen in aanmerking komt, mag worden beperkt tot twee.

de pensioenvoorziening dient te voorzien in de mogelijkheid om binnen het kader van de 80-80-100 regeling pensioen op te bouwen.

Uw werkgever kan van de minimumeisen per onderdeel afwijken als in overleg met de vakorganisaties over pensioenopbouwpercentage, franchise-niveau, premiehoogte en werknemersbijdrage een met deze elementen samenhangende afspraak wordt gemaakt.