Bij een geïndexeerde middelloonregeling wordt gestreefd naar een indexatie hetzij volgens de algemene loonontwikkeling van de CAO Banken, hetzij volgens de prijsindexbouw voortgezet op basis van uw laatstverdiende pensioengevend salaris.