Cao partijen hebben gedurende de looptijd van de cao de volgende studie afspraken gemaakt:

  • Verlofsparen: cao-partijen zijn een studie-afspraak overeengekomen naar de mogelijkheid en wenselijkheid van verlofsparen. Daarbij zal door cao-partijen onder meer onderzocht worden of het raamwerk van de CAO Banken zich leent voor een toekomstige cao-afspraak over dit onderwerp, welke mogelijkheden er zijn in de vormgeving en welke impact er is voor de uitvoering. Ook zal beoordeeld worden of verlofsparen op een effectieve manier kan bijdragen aan de verdere groei en afbouw van verlofstuwmeren.
  • Mantelzorgondersteuning: voor een mantelzorger kan het combineren van werk en zorgtaken veeleisend zijn met gevolgen voor de vitaliteit en de werk-privé balans van de medewerker. Cao-partijen vinden het van belang dat de medewerker die langdurig mantelzorger is, ondersteund kan worden met regeltaken en doen in 2022 een paritair onderzoek naar mogelijke partijen die kunnen worden ingezet voor mantelzorgondersteuning en brengen dit onder de aandacht van werkgevers.
  • Carrièreswitch regeling: cao-partijen vinden het van belang dat medewerkers, ook in geval zij niet geraakt worden door een reorganisatie, een nieuwe wending kunnen geven aan hun loopbaan. Een carrièreswitch vergroot de individuele inzetbaarheid van de medewerker en draagt tevens in bredere zin bij aan de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Cao-partijen hebben afgesproken gedurende de looptijd van de CAO Banken 2022 een gezamenlijke studie te doen om te onderzoeken of een structurele carrièreswitch regeling gewenst is en zo ja, in welke vorm.