Uw werkgever kan u opdragen om tijdelijk en anders dan wegens vakantietaken uit een andere, hoger ingeschaalde functie waar te nemen. Van waarneming is geen sprake als in uw functieomschrijving een mogelijk waarnemerschap is opgenomen en is meegewogen in de waardering van uw functie.
U krijgt een vergoeding voor zo’n waarneming, afhankelijk van de mate waarin u de tot de hogere functie behorende taken waarneemt en alleen als de waarneming minstens twee maanden duurt.

Als u de waar te nemen functie slechts gedeeltelijk uitvoert is de vergoeding op jaarbasis ten minste één periodiek en als u de functie volledig of bijna volledig waarneemt maximaal twee periodieken.

U krijgt de vergoeding uitbetaald na afloop van de waarnemingsperiode of halfjaarlijks als de waarnemingsperiode langer dan zes maanden duurt.

De vergoeding telt niet mee als grondslag voor de berekening van enige andere in de cao genoemde vergoeding, toeslag of uitkering en ook niet voor de berekening van de pensioengrondslag.