In aanvulling op de wettelijke regeling krijgt u bij ouderschapsverlof een aanvulling tot een maximumbedrag ter hoogte van 50 % van één maandinkomen. Deze aanvulling komt tot stand door 50% van de uren ouderschapsverlof per week te vergoeden tot het maximumbedrag bereikt is. Dit betekent dat in geval van voltijd ouderschapsverlof de totale aanvulling wordt opgebouwd over ten minste vier weken.

Daarnaast geldt het volgende:

  • het dienstverband blijft gedurende de periode van het (on)betaalde ouderschapsverlof gehandhaafd;
  • de arbeidsvoorwaarden worden in die periode naar evenredigheid van de (nieuwe) kortere arbeidsduur vastgesteld;
  • de personeelscondities blijven onverkort van kracht;
  • de pensioenregeling wordt gecontinueerd alsof het dienstverband wordt voortgezet zonder dat dit verlof wordt genoten;
  • na beëindiging van het verlof keert u terug in de functie die u vervulde voordat het ouderschapsverlof begon, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen.