Op 2 augustus 2022 treedt de wet betaald ouderschapsverlof in werking die werknemers gedurende het eerste jaar na de geboorte recht geeft op negen weken betaald ouderschapsverlof tot een betalingsniveau van maximaal 70% van het maximumdagloon, uit te keren door het UWV. Per de ingangsdatum van de nieuwe wet zal de werkgever een financiële aanvulling geven tot vier weken volledig doorbetaald salaris gedurende het ouderschapsverlof als het wordt opgenomen in het eerste jaar na de geboorte van het kind.

Tot de ingangsdatum van de wet betaald ouderschapsverlof op 2 augustus 2022  zal de regeling uit de CAO Banken 2021 voor een financiële aanvulling bij ouderschapsverlof worden gehandhaafd, te weten een aanvulling op de wettelijke regeling tot een maximumbedrag ter hoogte van 50 % van één maandinkomen. Deze aanvulling komt tot stand door 50% van de uren ouderschapsverlof per week te vergoeden tot het maximumbedrag bereikt is. Dit betekent dat in geval van voltijd ouderschapsverlof de totale aanvulling wordt opgebouwd over ten minste vier weken.

Daarnaast geldt het volgende:

  • het dienstverband blijft gedurende de periode van het (on)betaalde ouderschapsverlof gehandhaafd;
  • de arbeidsvoorwaarden worden in die periode naar evenredigheid van de (nieuwe) kortere arbeidsduur vastgesteld;
  • de personeelscondities blijven onverkort van kracht;
  • de pensioenregeling wordt gecontinueerd alsof het dienstverband wordt voortgezet zonder dat dit verlof wordt genoten;
  • na beëindiging van het verlof keert u terug in de functie die u vervulde voordat het ouderschapsverlof begon, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen.