Uw werkgever overlegt met de vakorganisaties over de inhoud van het sociaal plan voor zover het gaat om:

  • de regeling van arbeidsvoorwaarden bij functiewijziging;
  • de overplaatsingsregeling;
  • maatregelen voor de begeleiding van werk naar werk;
  • de vertrekregeling;
  • de mogelijkheid om waar dit in het belang is van het behoud van werkgelegenheid af te wijken van de met de betreffende collega’s overeengekomen arbeidsduur en van de met hen overeengekomen werktijden. Bij de uitwerking hiervan kunnen eventuele nog toe te kennen salarisaanpassingen volgens artikel 6.7 worden betrokken.


Als het vertegenwoordigend overleg dat wil, wordt dit overleg uitgebreid tot de hele inhoud van het sociaal plan. In dit overleg zal ernaar worden gestreefd tot afspraken te komen. Als deze inderdaad worden gemaakt, zullen zij in het vervolg van de adviesprocedure met de ondernemingsraad volgens artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden geen verandering meer kunnen ondergaan.

Blijkt het niet mogelijk om binnen redelijke termijn tot afspraken te komen, dan zal uw werkgever in het vervolg van de adviesprocedure zijn voorgenomen besluit over de genoemde arbeidsvoorwaardelijke regelingen aan het vertegenwoordigend overleg kenbaar maken, waarbij hij de standpunten van de vakorganisaties hierover ook weer zal geven.