Doorzoek de cao

Nieuws

Op 7 maart 2019 zijn cao-partijen een aantal tekstuele aanpassingen overeengekomen met betrekking tot de pensioenartikelen in de CAO Banken 2019-2020. Deze aanpassingen betreffen verduidelijking van bestaande teksten alsmede aanpassingen ten behoeve van de consistentie in de tekst en de actuele wetgeving. De aanpassingen zijn niet inhoudelijk van aard en veranderen niets aan de oorspronkelijk bedoelde intentie van cao-afspraken.
Lees meer over de tekstuele aanpassingen per artikel in de CAO Banken.

Per 1 januari 2019 geldt een nieuwe Cao Banken. Niet alleen nodig omdat de oude cao afliep. Maar ook omdat het tijd was voor nieuwe afspraken die passen bij een snel veranderende bankensector, aldus Ellen Kok, die voor de Nederlandse Vereniging van Banken de onderhandelingen begeleidde tussen de Werkgeversvereniging Banken en de werknemerspartijen De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance.
Lees meer op NVB.nl

De partijen bij de CAO Banken hebben op donderdag 31 januari 2019 een akkoord bereikt over de CAO Banken 2019 – 2020.

In de CAO 2017-2019 van de Werkgeversvereniging Banken is opgenomen dat alle betreffende banken ten minste één zogeheten participatiecertificaat afnemen. Door deze CAO-afspraak met de banken zijn enkele tientallen arbeidsplekken gerealiseerd waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.

Sommige mensen hebben het extra moeilijk op de arbeidsmarkt, door een beperking bijvoorbeeld. De Participatiewet beoogt dat er ook voor deze doelgroep meer ruimte komt op de werkvloer. In de CAO Banken 2017-2019, afgesloten tussen de Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties De Unie en CNV Vakmensen, is een bijzondere afspraak gemaakt: elke deelnemende bank koopt minstens één participatiecertificaat. En helpt daarmee iemand aan passend werk.

De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties hebben op 12 december jl. het verzoek tot deelname aan de verzamel cao Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA (PAWW) ingediend bij de Stichting PAWW.

Bij de totstandkoming van de CAO Banken zijn betrokken