Conform de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 34 lid 2 en artikel 122b is de werkgever gerechtigd om maximaal 50% van de wettelijke WGA-premie (gedifferentieerde WGA-premie of verzekeringspremie bij het eigenrisicodragerschap van de WGA) in te houden op uw netto loon.

Als uw werkgever een WGA-hiaatverzekering afsluit, is hij gerechtigd u 50% van de premie in rekening te brengen.

Uw werkgever treft een WGA/IVA-excedentvoorziening, die voorziet in aanvullende uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid vanaf het derde ziektejaar. Uw werkgever mag ten hoogste een kwart van de premielasten van die voorziening bij u in rekening brengen.