Uw werkgever verstrekt bij uw indiensttreding of na wijziging van de cao:

  • een exemplaar van deze cao;
  • een exemplaar van aanvullende algemene regelingen van arbeidsvoorwaarden die bij uw werkgever voor u van toepassing zijn.

Met "verstrekken" wordt gelijkgesteld het bieden van de mogelijkheid om via elektronische hulpmiddelen kennis te nemen van de bepalingen van deze cao en de interne regelingen van uw werkgever.