Als een werkgever aan cao-partijen ontheffing vraagt voor de toepassing van bepaalde bepalingen in deze cao kunnen deze partijen daar in gemeenschappelijk overleg toe besluiten. De werkgever die aan cao-partijen een dispensatieverzoek voorlegt, stuurt een afschrift daarvan aan het vertegenwoordigend overleg. Het vertegenwoordigend overleg ontvangt van de werkgever ook een afschrift van de beslissing van de cao-partijen op dit verzoek.

Dispensatie kan ook worden gevraagd voor afwijkingen van deze cao, die gelden voor een groep van medewerkers bij de werkgever. Voorstellen tot wijzigingen in gedispenseerde regelingen moeten opnieuw worden voorgelegd aan cao-partijen.