Als een werkgever aan cao-partijen ontheffing vraagt voor de toepassing van bepaalde bepalingen in deze cao, kunnen deze partijen daar in gemeenschappelijk overleg toe besluiten. De werkgever die aan cao-partijen een dispensatieverzoek voorlegt, stuurt een afschrift daarvan aan het vertegenwoordigend overleg. Het vertegenwoordigend overleg ontvangt van de werkgever ook een afschrift van de beslissing van de cao-partijen op dit verzoek.

Dispensatie kan ook worden gevraagd ten behoeve van het afwijken van deze cao voor een groep van medewerkers bij de werkgever.

In het dispensatieverzoek dient de werkgever op te nemen hoe zij wenst af te wijken van de cao-bepaling. Voorstellen tot wijzigingen in afwijkende regelingen op grond van een dispensatie moeten opnieuw worden voorgelegd aan cao-partijen.