Doorzoek de cao

CAO Banken

Voorwoord

De CAO Banken kent een lange historie en heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een raamwerk-cao waaraan een groot aantal diverse banken en financiële instellingen deelneemt. Er bestaan onderlinge verschillen op het gebied van identiteit en structuur van banken. Voor circa twee derde van de deelnemende banken en financiële instellingen geldt dat het hoofdkantoor gevestigd is buiten Nederland en dat het de Nederlandse vestiging is die is aangesloten bij de CAO Banken.

De bankensector kenmerkt zich door technologische ontwikkeling en digitalisering. Tegelijkertijd spelen er grote maatschappelijke vraagstukken, zoals het klimaatvraagstuk, de veiligheid en de hervorming van de arbeidsmarkt. In 2020 zijn afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel die de komende tijd nader worden uitgewerkt.

Sinds maart 2020 is daar de grote impact van de Covid-19 pandemie bijgekomen. Bij de uitbraak van de Covid-19 pandemie zijn banken, in lijn met het kabinetsbeleid, massaal overgegaan tot thuiswerken. Een groot aantal banken was al gewend aan plaats- en tijdonafhankelijk werken. Een aantal banken, waaronder buitenlandse banken met een vestiging in Nederland, heeft door Covid-19 de slag gemaakt. Thuiswerken was daar voorheen niet gebruikelijk.

Voor alle banken geldt dat Covid-19 een versnelling heeft gebracht in het op grote schaal anders werken. De bankensector neemt een vooruitstrevende positie in bij het massaal thuiswerken en de transitie naar een structurele manier van anders werken. De gedachte leeft breed dat thuiswerken een grotere vlucht gaat nemen naar de toekomst

De grote onzekerheden over de daadwerkelijke bedrijfseconomische en maatschappelijke effecten van de Covid-19 pandemie op termijn en de ingrijpende transitie in de wijze van werken vragen om blijvende aandacht voor wendbaarheid. Vanwege deze onzekerheden en de impact daarvan hebben partijen een kortlopende cao afgesproken met een afspraak op structureel loon en twee studie afspraken over anders werken en het pensioenakkoord. De uitkomsten hiervan zullen zich vertalen naar toekomstgerichte afspraken tussen cao-partijen.

Werkgeversvereniging Banken
CNV Vakmensen
De Unie

Bij de totstandkoming van de CAO Banken zijn betrokken