In aanvulling op de wettelijke regeling krijgt u bij ouderschapsverlof een aanvulling van maximaal 50% van één maandinkomen, verdeeld over tenminste 4 weken.

Daarnaast geldt het volgende:

  • het dienstverband blijft gedurende de periode van het (on)betaalde ouderschapsverlof gehandhaafd;
  • de arbeidsvoorwaarden worden in die periode naar evenredigheid van de (nieuwe) kortere arbeidsduur vastgesteld;
  • de personeelscondities blijven onverkort van kracht;
  • de pensioenregeling wordt gecontinueerd alsof het dienstverband wordt voortgezet zonder dat dit verlof wordt genoten;
  • na beëindiging van het verlof keert u terug in de functie die u voordat het ouderschapsverlof begon vervulde, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen.