Voor de groei in het functiesalaris van het minimum naar het maximum van de salaristabel kan iedere werkgever een eigen regeling maken met instemming van het vertegenwoordigend overleg of de vakorganisaties. Dit salarissysteem is gebaseerd op de volgende criteria:

  • de inhoud en zwaarte van de functie;
  • de mate waarin de medewerker zich ontwikkelt in zijn functie;
  • de wijze van functie-uitoefening en het resultaat daarvan.

De inhoud en zwaarte van de functie zijn vastgelegd in de indeling van de functie in een functiegroep, waaraan een salarisschaal is gekoppeld.
Uw ontwikkeling in uw functie komt tot uitdrukking in stappen in uw salarisschaal. Dat kan aan de hand van periodieken dan wel via verhogingspercentages, beginnend met een functie-aanvangssalaris en eindigend met maximaal het functie-eindsalaris van uw salarisschaal.

Tenzij uw werkgever er voor kiest om de regeling in deze cao te volgen, bepaalt uw werkgever met instemming van het werkgever hoe zal worden omgegaan met:

  • beoordelingstoeslag
  • promotie;
  • verlaging in functie als gevolg van reorganisatie, herziening van het functiewaarderings- of beloningssysteem of als gevolg van functioneren;
  • verlaging in functie op eigen verzoek;
  • inschaling in opleidingsfase;
  • waarneming.