De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties hebben op 12 december jl. het verzoek tot deelname aan de verzamel cao Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA (PAWW) ingediend bij de  Stichting PAWW. Hiermee wordt invulling gegeven aan de cao afspraak over reparatie van duur en opbouw van de WW en de loongerelateerde WGA, zoals verwoord in paragraaf 12.8 van de CAO Banken.

Zodra de verzamel-cao algemeen verbindend (avv) is verklaard door het ministerie van SZW, bepaalt de Stichting PAWW de ingangsdatum van de verzamel-cao. Er dient in ieder geval rekening gehouden worden met een periode van 3 maanden die nodig is voor een avv-procedure. Vooralsnog wordt voorzien dat de ingangsdatum van de verzamel cao 1 april 2018 zal zijn.

De Stichting PAWW is verantwoordelijk voor de uitvoering. Meer informatie hierover is te vinden op de site spaww.nl onder de tab ‘vraag en antwoord’. Ook de premiepercentages voor de werknemer staan vermeld op deze site. De bijdrage voor 2018 is vastgesteld op 0,2%, de percentages voor 2019 tot en met 2022 zijn geraamde percentages. De bijdrage is in ieder geval voor de periode tot en met 2022 gemaximeerd op 0,75%.