Het voor u op jaarbasis geldende functiesalaris naar rato van de overeengekomen arbeidsduur inclusief een eventuele bovenschaligheid, aangevuld met een vaste toeslag in geval van conversie van de beoordelingstoeslag conform artikel 6.4.

*) In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de inkomensbestanddelen