Een geschil tussen een werkgever aan de ene kant en een of meer vakorganisaties (die cao-partij zijn) aan de andere kant over de toepassing van deze cao, wordt bij voorkeur beslecht via arbitrage, door een ad hoc te benoemen geschillencommissie.

Voorafgaand aan deze procedure onderzoeken cao-partijen de mogelijkheid van een schikking zonder tussenkomst van een rechter.